Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”

Унибетони стартира проект по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” към Норвежкия финансов механизъм, за да капитализира върху нарастващото търсене на бетон, като същевременно намали отпечатъка си върху околната среда чрез внедряване на иновативни технологии, щадящи околната среда.

На 16 март 2022 г. в рамките на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” към Норвежкия финансов механизъм, инструментът на норвежкото правителство за подкрепа на иновациите и развитието, Унибетони стартира проект на стойност 224 600 EUR за увеличаване на производството на бетон чрез внедряване на иновативна система за рециклиране на остатъчен бетон и високоенергийно ефективна термопомпа въздух-вода система.

Проектът има за цел да увеличи производствените обеми и ефективността на Унибетони през цялата година (особено през студените сезони), като същевременно произвежда бетон без отпадъци.

В резултат на проекта, в рамките на 4 години, Унибетони планира да достигне до следните екологични показатели:

-  Очаквано годишно намаление на емисиите на CO2/еквиваленти с 3 506 тона
- Прогнозно годишно намаление на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси, събрани за повторна употреба или рециклиране, с 0,75 тона.
-  Очаквано годишно намаление на потреблението на енергия с 20,2 mW.
-  Очаквано годишно намаление на разхода на дизелово гориво с 1300 литра.

Партньорството с норвежката компания NorBetong AS ще допринесе за успешното интегриране на проектни технологии и ще отвори пътя за други устойчиви инвестиции и/или съвместни проекти.

От икономическа гледна точка проектът ще доведе до създаването на 2 работни места и съответния ръст на оборота и оперативната печалба за Унибетони.

Контактно лице в Унибетони:

Катя Пернева, Управител на Завода, тел: 00359/(0)893 636 169, office@unibetoni.com
 

 
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Programme Area 01 – Business Development, Innovation and SMEs.
 
С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмна Област ''Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия''.